Kontaktoni me redaksinë e NEWS 24

Në adresat e mëposhtme:

Adresë (zyrtare): www.balkanweb.com
Redaksia: [email protected]
Webmaster: [email protected]
Marketing: [email protected] , [email protected]

Mund të kontaktoni edhe me numrat e sekretarisë telefonike:

Tel: +355 (4) 359104 , Fax: +355 (4) 359116

Marketing: +355 (4) 359148 , +355 (0) 68 2053122 , +355 (0) 68 2069999

Ju mund të na dërgoni gjithashtu, foto ose video me e-mail në këtë adresë, [email protected] bashkë me një përshkrim dhe emrin tuaj.

Ju faleminderit që na vizituat dhe jeni të lutur të na kontaktoni për Ádo sugjerim, apo vërejtje që mund të kini.

Programacioni :